شغلم را در گوگل ترک و کسب‌وکار خودم را شروع کردم: حقایقی درمورد کارآفرینی

شغلم را در گوگل ترک و کسب‌وکار خودم را شروع کردم: حقایقی درمورد کارآفرینی
کارآفرینی، رها کردن گوشه امن و سفر به ناشناخته‌هاست.