از ایده تا شروع یک استارتاپ؛ اولین قدم‌ها با یک کارآفرین از آفریقا

از ایده تا شروع یک استارتاپ؛ اولین قدم‌ها با یک کارآفرین از آفریقا
مسیر رسیدن از ایده به یک استارتاپ واقعی، چندان پیچیده نیست. تجربه کارآ...