دامینوز چطور مشتری‌های شاکی را به فرصت تبدیل کرد و از ورشکستگی نجات یافت؟

دامینوز چطور مشتری‌های شاکی را به فرصت تبدیل کرد و از ورشکستگی نجات یافت؟
چطور یکی از بزرگ‌ترین برندهای غذایی از یک قدمی مرگ نجات پیدا کرد